SÄÄNNÖTYhdistyksen nimi on Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys ry.
Näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia elävän musiikin edistämiseksi ja kehittämiseksi yhdistämällä toimialueensa elävän musiikin luojat ja erilaisten musiikkikulttuurien kuluttajat sekä kulttuurijärjestöt yhteiseen toimintaan. Yhdistys edistää vieraiden musiikkikulttuurien tunnettavuutta Suomessa ja edistää suomalaisen musiikin tunnettavuutta maailmalla.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toimintaansa tukevia kokouksia, maksullisia juhlia, konsertteja, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla, vaikuttaa julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi elävän musiikin esittämiselle ja pyrkii järjestämään muusikoille, säveltäjille ja sanoittajille harjoitus–  ja työtiloja. Toimii musiikin harrastajien ja ammattilaisten eläkkeiden ja verotuksellisten sekä muiden ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden edistäjänä ja edunvalvojana mm. järjestämällä maksuttomia neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia sekä vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toimii populaarimusiikin koulutuksen kehittämiseksi ja järjestää koulutusta. Antaa musiikin harrastajille ja ammattilaisille maksutonta neuvontaa. Järjestää musiikin harrastajille ja ammattilaisille esiintymistilaisuuksia voittoa tavoittelematta. Edistää musiikin soittajien työturvallisuutta sekä toimii yleisön turvallisuuden parantamiseksi. Yhdistys voi ottaa osaa päämääriänsä edistävään kansainväliseen toimintaan.
Lisäksi yhdistys:
- voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- voi asianmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemustoimintaa sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen toimintaan osallisille eikä sen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.


Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoitusperät. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Jos yhdistyksen jäsen toimii sääntöjen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen. Muutoin jäsenyys on voimassa sen kalenterivuoden ajan minkä jäsenmaksun henkilö on suorittanut.


Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous kutakin kalenterivuotta varten erikseen.


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on aina kutsuttava koolle jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisen syyn ilmoittaen vaatii tai jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yhdistyksen kokous tai vuosikokous katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yhdistyksen kokous on päättänyt sen koollekutsumisesta. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten yhdistyksen kokous.


Yhdistyksen kokouksia ovat marraskuun loppuun mennessä järjestettävä syyskokous ja maaliskuun loppuun mennessä järjestettävä kevätkokous. Hallitus määrää tarkemmin kokousten paikan ja päivämäärän sekä alkamisajankohdan. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat toimittaneet posti- tai sähköpostiosoitteensa hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on kaikilla jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä yhtäläinen puhe-, esitys- ja äänioikeus.Syyskokouksen tehtävänä on:
- valita kokoukselle puheenjohtaja ja 1-2 varapuheenjohtajaa ja sihteeri.
- käsitellä ajankohtaisen poliittisen ja taloudellisen tilannearvion pohjalta yhdistyksen toimintaa ja tilaa sekä päättää niistä johtuvista tehtävistä vahvistamalla toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevaa tilikautta varten.
- valita hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle siten, että hallituksen kooksi tulee 6-10 jäsentä
- päättää jäsenmaksun suuruudesta seuraavaa kalenterivuotta varten
- valita kaksi henkilöä tai vaihtoehtoisesti yksi tilintarkastusyhteisö yhdistyksen tilintarkastajiksi. Varalle valitaan kaksi varahenkilöä tai vaihtoehtoisesti yksi tilintarkastusyhteisö.
- käsitellä jäsenistön aloitteet ja muut kokoukselle esitettävät asiat

Kevätkokouksen tehtävänä on:
- valita kokoukselle puheenjohtaja ja 1-2 varapuheenjohtajaa ja sihteeri.
- käsitellä ja vahvistaa yhdistyksen hallituksen antama toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- käsitellä jäsenistön aloitteet ja muut kokoukselle esitettävät asiat


10§
Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen kokousten päätösten pohjalta yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, kuitenkin niin, että korkeintaan puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kaudella erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sen jälkeen erovuoro tapahtuu vuoron mukaan. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää lisäksi taloudenhoitajan ja sihteerin sekä voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa työryhmiä hoitamaan hallituksen niille osoittamia tehtäviä. Hallituksen, työryhmien ja toimihenkilöiden tehtävistä määrätään tarkemmin hallituksen tilikaudeksi kerrallaan hyväksymällä työjärjestyksellä. Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Jos vähintään kolmannes (1/3) hallituksen jäsenistä kirjallisesti vaatii hallituksen kutsumista koolle, on puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle viimeistään neljäntoista (14) päivän sisällä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.


11§
Hallituksen tehtävä on:
- johtaa yhdistyksen toimintaa kokousten päätösten pohjalta
- valita ja erottaa yhdistyksen työntekijät sekä määrätä heidän palkkansa ja palkkioiden suuruus
- valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa
- ratkaista jäsenhakemukset ja pitää jäsenluetteloa
- päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistaa niihin esityslistat
- panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
- laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten ja myös valmistella yhdistyksen kokoukset.

12§
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt kukin erikseen.


13§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikirjat ja muut tilintarkastukseen liittyvä aineisto on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa neljäntoista (14) päivän kuluessa tilikirjojen ja muiden asiaan liittyvien asiakirjojen vastaanottamisesta.


14§
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi milloin on kysymys yhdistyksen sääntöjen 15.§:ssä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

15§
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen voidaan panna vireille yhdistyksen kokouksessa jos esitys on annettu jäsenille tiedoksi vähintään kuukautta aikaisemmin. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä jos sitä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

16§
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.
 

 

säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 31.1. 1993
sääntömuutokset hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 15.10. 1995
sääntömuutos hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä vuosikokouksessa 6.12.1998
sääntömuutos hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 22.10.2000
sääntömuutokset hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 24.10.2001
sääntömuutokset hyväksytty vuosikokouksessa 23.10.2002
sääntömuutokset hyväksytty vuosikokouksessa 26.10.2004
sääntömuutokset hyväksytty vuosikokouksessa 30.10.2005
sääntömuutokset hyväksytty kevätkokouksessa 30.3.2014